Eesti Looduskaitse Seltsi eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Eesti Looduskaitse Seltsi missioon on olla ühendajaks rahva, looduse ja riigi vahel, väärtustades loodust ja pärandkultuuri kui osa rahvuskultuurist ning edendades loodushoiu, säästva arengu ja loodushariduse laialdast levitamist ja rakendamist. Selts lähtub oma missiooni täitmisel Eesti Vabariigi seadustest, põhikirjast, Seltsi valitavate juhtorganite otsustest, asjakohastest rahvusvahelistest kokkulepetest ja eetilise tegevuse põhimõttetest.
 2. Selts kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ning arvestab ja väljendab seltsi missiooni ja eesmärkide piires nende erinevaid huvisid.
 3. Selts realiseerib oma mõju demokraatliku kodanikuühendusena oma liikmete väärika ja eeskujuliku loodushoidliku käitumisega. 
 4. Selts kaasab oma liikmeid ja avalikkust rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse, sealhulgas osaledes oma liikmete kaudu esinduskogudes, teadus- ja õppeasutustes, teistes kodanikuühendustes; samuti dialoogis ettevõtjate ja võimuesindustega ning avalike seisukohavõttudega ja esinemistega meedias
 5. Selts peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks ning väärtustab seda.
 6. Selts püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise ja professionaalsuse poole, et saavutada parimaid tulemusi.
 7. Selts kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhatuse ja täiskogu ning töötajad vastutavana ning reageerib nende väärtegudele.

Kodanikujulgus, hoolivus, koostöö ja sallivus

 1. Eesti Looduskaitse Selts on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks teiste Seltsi eesmärke toetavate organisatsioonide, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega. 
 2. Selts ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 3. Selts, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks. 
 4. Selts ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
 5. Selts tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 6. Selts ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
 7. Selts peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 8. Selts austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust. 

Vastutus ja läbipaistvus

 1. Eesti Looduskaitse Selts kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega. Selts kasutab oma tegevuseks saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt. Eesti Looduskaitse Selts lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
 2. Selts peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast. Selts annab oma tegevusest aru ning vastutab liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees. Selts avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
 3. Informatsioon Eesti Looduskaitse Seltsi missiooni, liikmeskonna üldnäitajate, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik. Liikmete isikuandmeid kaitstakse vastavalt kehtivatele seadustele.
 4. Selts suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 5. Selts on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 6. Selts ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
 7. Seltsi eetiliste tegevuste põhimõtete kujundamisel on lähtutud vabaühenduste eetikakoodeksist.