Eesti Looduskaitse Selts viib 01.04.-31.07.2022 läbi projekti „Eesti Looduskaitse Seltsi arengustrateegia ja mõju hindamise metoodika“ (projekt nr AHE22-018), mida toetab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 3990 euroga.

Projekti eesmärgiks on koostada Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) arengustrateegia aastateks 2022–2030 ja töötada välja ELKS mõju hindamise metoodika selleks, et tõsta seltsi tegevuse aktiivsust, võimekust ja tulemuslikkust loodushoiu, looduskaitse ning säästva arengu väärtustamiseks ühiskonnas ja kogukondades. 

KÜSK arenguhüpet toetava eelvooru taotlusprojekti raames:

  1. Koostatakse arengustrateegia
    • ELKS tegevuse aktiivsuse ja tulemuslikkuse suurendamiseks looduskaitse ning säästva arengu väärtustamiseks ühiskonnas ja kogukondades ja seda soodustava kodanikuühiskonna toetamiseks,
    • siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö ja tegevuste suurendamiseks keskkonnahoiu valdkonnas,
    • seltsi liikmeskonna aktiivse kaasatuse suurendamiseks.
  2. Töötatakse välja sellekohane tegevus- ja kommunikatsioonikava.
  3. Mõõdetakse seltsi mõju eesmärkide täitmisel, ühtlasi töötades välja sellekohase metoodika.