Põhikiri

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

 

I. Üldsätted

1. Eesti Looduskaitse Selts, lühendatult ELKS, inglise keeles: Estonian Society for Nature Conservation, edaspidi Selts, on mittetulundusühing.

2. Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mille ülesandeks on ühiskondliku tegevuse arendamine säästva elulaadi ja looduskasutuse, loodushariduse ja loodushoiu valdkonnas. Selts käsitleb loodushoidu rahvuskultuuri loomuliku osana ning väärtustab looduse ja kaunite kunstide kooskõla. Seltsil on oma logo, lipp, rinnamärk ning teeneid tähistavad autasud.

3. Seltsi registreerimisnumber on 80015004, juriidiline aadress on Tallinn.

4. Oma ülesannete täitmiseks Selts:

4.1. juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast, Seltsi valitavate juhtorganite otsustest ning asjakohastest rahvusvahelistest kokkulepetest;

4.2. ühendab loodusest ja looduskaitsest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid;

4.3. edendab elanikkonna teadlikkust loodus- ja kultuurivarade kaitse, säästliku kasutamise, taastamise ja maastikukultuuri alal;

4.4. arendab praktilist tegevust ja korraldab üritusi oma põhikirjaliste taotluste teostamiseks ja ühiskonnale teadvustamiseks;

4.5. realiseerib oma mõju demokraatliku kodanikuühendusena oma liikmete väärika ja eeskujuliku loodushoidliku käitumisega, oma liikmete kaudu esinduskogudes, teadus- ja õppeasutustes, teistes kodanikuühendustes; samuti dialoogis ettevõtjate ja võimuorganitega ning avalike seisukohavõttudega ja esinemistega meedias;

4.6. on avatud koostööle teiste Seltsi eesmärke toetavate organisatsioonide, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega;

4.7. loob oma eesmärkide saavutamiseks osakondi, allüksusi, töörühmi, komisjone;

4.8. viib ellu oma põhikirjalisi eesmärke toetavaid projekte, korraldab ja koordineerib uurimistöid, võtab osa üldiste ja paikkondlike looduskaitseprobleemide lahendamisest;

4.9. kirjastab väljaandeid ja korraldab konkursse, ekskursioone, ekspeditsioone, näitusi, kokkutulekuid, konverentse ja muid üritusi.

II. Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused

5. Seltsil on tegevliikmed, noorliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.

5.1. Seltsi tegevliikmeks võib olla iga füüsiline isik alates 16. eluaastast, kes on esitanud kirjaliku avalduse, tunnustab Seltsi põhikirja, tasub liikmemaksu ning toimib tarmukalt Seltsi eesmärkide saavutamiseks.

5.2. Seltsi noorliikmeks võib olla iga alla 16-aastane isik vanemate nõusolekul ja ühe tegevliikme soovitusel. 16-aastaseks saamisel loetakse noorliige tegevliikmeks.

5.3. Tegev- ja noorliikmed võtab vastu Seltsi osakonna või Seltsi juhatus. Seltsi liige valib ise osakonna, mille koosseisu ta kuuluda soovib. Iga Seltsi liige peab kuuluma valitud osakonda;

5.4. Seltsi toetajaliikmeteks on juriidilised isikud. Nende vastuvõtmise ning vastastikuse koostöölepingu kinnitab Seltsi juhatus.

5.5. Isikuid, kellel on erilisi teeneid looduskaitsealases töös ning Seltsi tegevuse arendamisel, võidakse valida Seltsi kongressil või täiskogul Seltsi auliikmeks.

5.6. Seltsi tegevuse pikaajalise ja tulemusliku juhtimise eest võib kongress valida auesimehe, kellel on Seltsi juhatuses ja osakondade juhatustes nõuandev hääl.

5.7. Seltsi tegev- ja noorliikmeile antakse välja liikmepilet, toetajaliikmeile vastav tunnistus.

6. Seltsi liikmel on õigus:

6.1. tegevliikmeil osaleda ja kandideerida valimistel Seltsi ja osakondade esindus-, juht- ja kontrollorganitesse;

6.2. osaleda Seltsi korraldatud üritustel;

6.3. saada Seltsi kõigilt organeilt teavet nende tegevuse kohta;

6.4. kasutada Seltsi raamatukogu, kunsti- ja metoodikavahendite ja muude kogude vahendeid ja materjale.

7. Seltsi liige on kohustatud:

7.1. täitma Seltsi põhikirja;

7.2. tasuma liikmemaksu jooksva aasta kestel. Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse kehtestab Seltsi kongress. Õpilased, üliõpilased ja pensionärid tasuvad ¼ kehtivast liikmemaksumäärast. Noorliikmed on liikmemaksust vabastatud. Osakonnad võivad oma liikmetele teha täiendavaid maksuvabastusi. Kolme aasta liikmemaksu tasumata jätmine ja vastavale kirjalikule meeldetuletusele mittereageerimine 30 päeva jooksul toob kaasa isiku väljaarvamise Seltsi liikmeskonnast;

7.3. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Seltsi vara.

8. Füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on Seltsi tegevusest tulemuslikult osa võtnud, võidakse autasustada Seltsi tänukirja või muu autasuga.

9. Seltsist väljaastumise võtab teatavaks esitatud avalduse alusel vastavalt sellele, kus liige on arvel, Seltsi vastav osakond ja kustutab ta liikmete nimekirjast.

10. Seltsi põhikirja rikkumise või Seltsi põhimõtteid eirava vääritu teo eest võidakse Seltsi liikmete suhtes rakendada mõjutusvahendeid kuni Seltsist väljaarvamiseni. Otsuse liikmete hulgast väljaarvamise kohta võtab vastu Seltsi juhatus osakonna juhatuse ettepanekul ning see tehakse teatavaks asjaosalisele ja Seltsi kongressile või täiskogule. Oma väljaarvamise võib isik vaidlustada täiskogul.

III. Seltsi osakonnad

11. Seltsi missiooni elluviimiseks ja põhikirjaliste ülesannete täitmiseks moodustatakse Seltsi osakonnad. Vähim liikmete arv osakonnas on 5.

12. Seltsi juhatus võib osakonna staatuse anda ka juriidilisele isikule, kui viimase eesmärgid ühtivad Seltsi eesmärkidega ning selle juriidilise isiku põhikiri ei sisalda vastuolusid Seltsi põhikirjaga.

13. Osakonna kõrgeim organ on üldkogu, mis valib neljaks aastaks osakonna esimehe, juhatuse ja revidendi või revisjonikomisjoni. Noorliikmed võtavad osakonna üldkogust osa hääleõiguseta. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab osakonna üldkogu.

13.1. Osakonna üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

13.2. Osakond kogub liikmemaksud Seltsi tegevliikmetelt ja kasutab neid sihipäraselt.

13.3. Osakond esitab Seltsi juhatusele aruanded oma tegevuse ja liikmete kohta arvestusaastale järgneva aasta 1. märtsiks.

13.4. Osakond võib kehtestada oma kodukorra, mis ei tohi olla vastuolus Seltsi põhikirjaga.

13.5. Osakonna likvideerimisel antakse tema arvel olevad varad üle Seltsile.

IV. Seltsi juhtimise ja kontrolli organid

14. Seltsi kõrgeimaks organiks on kongress ehk üldkoosolek, mille kutsub kokku Seltsi täiskogu või juhatus mitte harvemini kui üks kord nelja aasta jooksul.

14.1. Erakorralise kongressi kutsub Seltsi juhatus kokku täiskogu otsusel, revisjonikomisjoni nõudmisel või vähemalt ¼ osakondade ettepanekul või muudel seadusega ette nähtud juhtudel.

14.2. Kongressi delegaadid valitakse Seltsi juhatuse või täiskogu määratud esindusnormi järgi osakondade üldkogude poolt. Igal toetajaliikmel on õigus saata kongressile üks delegaat. Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed on delegaadid ex officio, nad kuuluvad esindusnormi sisse.

14.3. Kongress on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool valitud delegaatidest.

14.4. Kongressi otsused võetakse üldjuhul vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Põhikirja muutmine, Seltsi lõpetamine ja juhatuse tagandamine nõuab vähemalt ⅔ kongressist osavõtjate häälteenamust.

15. Seltsi kongress:

15.1. teeb muudatusi ja täiendusi Seltsi põhikirjas;

15.2. valib Seltsi esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni. Seltsi juhatus valitakse 9–11-liikmelisena neljaks aastaks. Seltsi revisjonikomisjon valitakse 3–5-liikmelisena. Revisjonikomisjoni liikmed ei või kuuluda Seltsi juhatusse ega töötada Seltsis koosseisulistel ametikohtadel;

15.3. kinnitab Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;

15.4. kinnitab Seltsi juhatuse esitatud strateegilised kavad ja korrigeerib neid vajadusel;

15.5. valib Seltsi auliikmed.

16. Seltsi täiskogu.

16.1. Olulisemate küsimuste otsustamiseks kutsutakse vähemalt kaks korda aastas kokku Seltsi täiskogu.

16.2. Täiskogu on Mittetulundusühingute seaduse mõistes volinike koosolek. Täiskogu koosneb osakondade esimeestest, Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetest.

16.3. Täiskogu kuulab ära Seltsi esimehe ja tegevjuhi aruanded, kinnitab Seltsi aasta tegevuskava ja majandusaasta aruande.

16.4. Täiskogul on õigus Seltsi esimehe tööst kõrvalejäämisel asendada teda kuni järgmise kongressini vastavate õiguste andmisega aseesimehele või mõnele teisele juhatuse liikmele ning koopteerida väljalangenute asemele Seltsi juhatusse uusi liikmeid.

16.5. Täiskogul on õigus tagasi kutsuda juhatuse liikmeid, kaasaarvatud esimees, kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Seltsi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

16.6. Aastatel, mil korralist kongressi (üldkoosolekut) ei toimu, võib Täiskogu valida Seltsile auliikmeid.

17. Seltsi juhatus:

17.1. juhib Seltsi tegevust kongresside vahelisel perioodil;

17.2. võtab tööle Seltsi tegevjuhi, kehtestab tema pädevuse ja palgamäära;

17.3. valib Seltsi aseesimehe(d);

17.4. võtab vastu toetajaliikmeid;

17.5. kinnitab ja registreerib osakondi, loob vajadusel Seltsi tegevuseks allüksusi, töörühmi, komisjone jms;

17.6. kutsub kokku Seltsi kongressi ja täiskogu koosolekud;

17.7. esitab täiskogule majandusaasta aruande ja allkirjastab selle pärast täiskogul kinnitamist;

17.8. kinnitab Seltsi aastaeelarve;

17.9. peab Seltsi liikmete koondarvestust;

17.10. lahendab muid Seltsi tegevusega seotud küsimusi

17.11. Seltsi juhatuse otsus on kehtiv, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Sama kehtib ka kirjalikul hääletusel koosolekut kokku kutsumata.

18. Seltsi esimees.
Seltsi esimees on Mittetulundusühingute seaduse mõistes juhatuse esimees. Esimehe kohustus on esindada Seltsi ning juhtida ja korraldada juhatuse tööd vastavalt juhatuse kehtestatud pädevusele.

19. Seltsi revisjonikomisjon:

19.1. valib oma koosseisust lahtisel hääletamisel esimehe ja aseesimehe;
19.2. kontrollib Seltsi põhikirja täitmist ja finantsmajanduslikku tegevust vähemalt kord aastas ja annab sellest kongressile ja täiskogule aru.

V. Seltsi majanduslikud vahendid

20. Seltsi majanduslikud vahendid koosnevad:

20.1. liikmemaksudest, lepingulistest tuludest, annetustest ja toetussummadest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest sissetulekutest. Osakonnas kogutud liikmemaks ja teenitud tulu jäävad osakonna käsutusse;

20.2. Seltsi põhikirjalisi eesmärke teenivate ürituste korraldamisest saadavatest tuludest.

21. Seltsi rahalisi vahendeid kasutatakse Seltsi põhikirjaliste ülesannete ja seadusandlusest tulenevate kohustustega seotud kulude katteks.

22. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VI. Seltsi tegevuse lõpetamine.

23. Selts lõpetab tegevuse Seltsi kongressi otsuse alusel. Ettepaneku Seltsi tegevuse lõpetamiseks võivad teha juhatus, täiskogu, revisjonikomisjon või ⅛ tegevliikmetest. Kongress moodustab likvideerimiskomisjoni ja jaotab Seltsi varad. Seltsi tegevuse lõpetamisega seotud menetlused toimuvad vastavalt seadustele.

24. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud Seltsi vara üle mingile teisele Eestis registreeritud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, mis tegutseb Seltsi põhikirjaga määratletud eesmärkide täitmise suunas.

* * *

Mittetulundusühing Eesti Looduskaitse Selts:
* on asutatud 4. novembril 1966;
* Seltsi põhikiri on viidud vastavusse mittetulundusühingute seadusega Seltsi kongressil 26. juunil 1997 Sillamäel;
* muudetud Seltsi kongressil 28. juulil 2001 Karulas;
* muudetud Seltsi kongressil 25. juulil 2009 Alatskivil;
* p.16 muudetud Seltsi kongressil Abjas 27. juulil 2013;
* muudetud Seltsi kongressil Mädapeal 29. juulil 2017;

* muudetud Seltsi kongressil Setomaal 31. juulil 2021.